BÀI TẬP SO SÁNH VIOLET

chúng ta đang xem xét Bài tập đối chiếu hơn giờ anh lớp 6 nên không? nào hãy thuộc DONGNAIART đón xem nội dung bài viết này ngay dưới đây nhé, bởi nó khôn cùng thú vị cùng hay đấy!

XEM video Bài tập so sánh hơn tiếng anh lớp 6.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh violet


So sánh hơn trong tiếng anh được gọi là việc đối chiếu giữa 1 chủ thể với 2 hay những sự vật, hiện tượng lạ với nhau để nhấn mạnh hơn sự vật, hiện tượng được nói tới.

Bạn đang xem: bài tập so sánh hơn tiếng anh lớp 6

Những nội dung chính có trong bài bác viết:

I. CÔNG THỨC VÀ KHÁI NIỆM SO SÁNH HƠN

1. Khái niệm

So sánh rộng được phát âm là cấu tạo so sánh giữa 2 hay những vật/người với nhau về 1 hay là một vài tiêu chí, trong số có 1 vật đạt được tiêu chí được gửi ra cao nhất so với các vật còn lại

So sánh hơn thường được thực hiện cho việc so sánh 2 hay nhiều vật/người cùng nhau (với hồ hết trường hợp đối chiếu 1 thiết bị với tổng thể và toàn diện ta dùng đối chiếu nhất)

2. Cấu trúc so sánh hơn

So sánh rộng với tính trường đoản cú ngắn và trạng từ ngắn:

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

S-adj-er: là tính từ đạt thêm đuôi “er” S-adv-er: là trạng từ có thêm đuôi “er” S1: chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh) S2: công ty ngữ 2 (Đối tượng dùng để so sánh với đối tượng người tiêu dùng 1) Axiliary V: trợ cồn từ (object): tân ngữ N (noun): danh từ Pronoun: đại từ

Ví dụ:

– This book is thicker than that one.

– They work harder than I do. = They work harder than me.

So sánh hơn với tính từ bỏ dài và trạng từ dài:

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V S1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

L-adj: tính từ dài L-adv: trạng trường đoản cú dài

Ví dụ:

– He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

– My friend did the kiểm tra more carefully than I did = My friend did the demo more carefully than me.

Lưu ý

So sánh hơn được dìm mạnh bằng cách thêm much hoặc far trước hiệ tượng so sánh

Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

3. Chăm chú khi so sánh hơn

Short adj (Tính trường đoản cú ngắn)

– cùng với tính từ có một âm tiết: long, short, tall,…=> nếu như từ đó xong xuôi bằng nguyên âm + phụ âm thì gấp đôi phụ âmVí dụ: Big => bigger; hot => hotter– cùng với tính từ bao gồm 2 âm tiết dứt bằng: y, et, ow, er, le, ure như: narrow, simple, quiet, polite. (ngoại lệ là guilty, eager sử dụng với most bởi là tính từ dài).=> nếu như từ đó dứt bằng phụ âm y –> ta thay đổi y thành i.Ví dụ: Happy => happier; dry => drier


*

 (Mới + HOT) – Inbox dìm tài liệu đoạt được 800 TOEIC 

Các trường hòa hợp bất quy tắc

Trường hợp

So sánh hơn

Good/ well

Better

Bad/ badly

Worse

Many/ much

More

Little

Less

Far

Farther (về khoảng chừng cách) Further (nghĩa rộng ra)

Near

Nearer

Late

Later

Old

Older (về tuổi tác) Elder (về cấp bậc hơn là tuổi tác)

Happy

happier

Simple

simpler 

Narrow

narrower

Clever

cleverer

II. BÀI TẬP VỀ SO SÁNH HƠN (Comparative)

Exercise 1: Điền vào vị trí trống dạng đúng của đối chiếu hơn. 

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lana is…………… (old) than John.

3. Trung quốc is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Đáp án

1- more intelligent

2- older

3- larger

4- more colourful

5- quieter

6- more boring

7- bigger

8- worse

9- more beautiful

10- better

Excercise 2: Chọn giải đáp đúng

1. I think thủ đô new york is more expensive/expensiver than Pari. 

2. Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea? 

3. Are you a better/good job than your sister? 

4. My mom’s funny/funnier than your mom! 

5. Crocodiles are more dangerous than/as fish.

6. Math is badder/worse than chemistry.

7. Cars are much more safer/much safer than motorbikes.

8. Australia is far/further hotter than Ireland.

9. It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.

10. Non-smokers usually live more long/longer than smokers.

Đáp án

1- expensive

2- bigger

3- better

4- funnier

5- than

6- worse

7- much safer

8- far

9- expensive

10- longer.

Xem thêm: Những Tập Hài Nhất Của Running Man Hài Hước Nhất Mà Bạn Phải Xem Bằng Được

Excercise 3: Viết dạng so sánh hơn của các tính từ cùng trạng tự sau

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

1. Beautiful

 

2. Hot

 

3. Crazy

 

4. Slowly

 

5. Few

 

6. Little

 

7. Bad

 

8. Good

 

9. Attractive

 

10. Big

 


Đáp án

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

So sánh hơn nhất

1. Beautifully

beautifully

the most beautifully

2. Hot

hotter

the hottest

3. Crazy

crazier

the craziest

4. Slowly

more slowly

the most slowly

5. Few

fewer

the fewest

6. Little

less

the least

7. Bad

worse

the worst

8. Good

better

the best

9. Attractive

more attractive

the most attractive

10. Big

bigger

the biggest

Excercise 4: Chọn lời giải đúng để điền vào vị trí trống trong những câu sau.

1. He is ……. Singer I’ve ever met.

A. Worse B. Bad C. The worst D. Badly

2. Mary is ……. Responsible as Peter.

A. More B. The most C. Much D. As

3. It is ……. In the đô thị than it is in the country.

A. Noisily B. More noisier C. Noisier D. Noisy

4. He sings ……….. Among the singers I have known.

A. The most beautiful B. The more beautiful

C. The most beautifully D. The more beautifully

5. He is ……. Student in my class.

A. Most hard-working B. More hard-working

C. The most hard-working D. As hard-working

6. The English chạy thử was ……. Than I thought it would be.

A. The easier B. More easy C. Easiest D. Easier

7. Physics is thought to lớn be ……. Than Math.

A. Harder B. The more hard C. Hardest D. The hardest

8. đời yamaha jupiter is ……. Planet in the solar system.

A. The biggest B. The bigger C. Bigger D. Biggest

9. She runs …… in my class.

A. The slowest B. The most slow C. The slowly D. The most slowly

10. My house is ……. Hers.

A. Cheap than B. Cheaper C. More cheap than D. Cheaper than

11. My office is ……. Away than mine.

A. Father B . More far C. Farther D. Farer

12. Lana is ……. Than David.

A. Handsome B. The more handsome

C. More handsome D. The most handsome

13. She did the kiểm tra ……….. I did.

A. As bad as B. Badder than

C. More badly than D. Worse than

14. A boat is ……. Than a plane.

A. Slower B. Slowest C. More slow D. More slower

15. Her new house is ……. Than the old one.

A. More comfortable B. Comfortably

C. More comfortabler D. Comfortable

16. Her sister dances ……….. Than me.

A. Gooder B. Weller C. Better D. More good


17. Her bedroom is ……. Room in her house.

A. Tidier than B. The tidiest

C. The most tidy D. More tidier

18. This road is ……. Than that road.

A. Narrower B. Narrow C. The most narrow D. More narrower

19. She drives ……. Her brother.

A. More careful than B. More carefully

C. More carefully than D. As careful as

20. It was ……. Day of the year.

A. The colder B. The coldest C. Coldest D. Colder

Đáp án

1. C2. D3. C4. C5. C
6. D7. A8.A9.D10.D
11.C12.C13. D14.A15.A
16.C17.B18.A19.C20.B

Excercise 5: Điền vào vị trí trống dạng so sánh đúng của từ vào ngoặc.

1. He is (clever) ……………………. Student in my group. 2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.3. It’s (good) ……………………. Holiday I’ve had.4. Well, the place looks (clean) …………………….now.5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. Than the white one. 6. I’ll try lớn finish the job (quick).…………………….7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. Than being a builder.8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa9. This is (exciting) ……………………. Film I’ve ever seen.10. He runs ( fast )………………….of all.11. My Tam is one of (popular) ……………………. Singers in my country.12. Which planet is (close) ……………………. To the Sun?13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….14. The weather this summer is even (hot) ……………………. Than last summer.15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers. 17. They live in a (big) ……………………. House, but Fred lives in a (big) ……………………. One.18. French is considered to be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.19. It’s the (large)……………………. Company in the country.

Đáp án

1. The cleverest2. Longer3. The best4. Cleaner5. More expensive6. More quickly7. More dangerous8. More sweetly9. The most exciting10. The fastest11. The most popular12. The closest 13. Beautifully – most beautifully14. Hotter15. Worse16. Better 17. Big – bigger18. More difficult – the most difficult19. Largest

Chủ điểm ngữ pháp rất có thể bạn quan tiền tâm

Cấu trúc đối chiếu hơn cũng khá được sử dụng nhiều trong các bài thi giờ đồng hồ anh. Và nếu bạn không nắm vững cách dùng đối chiếu hơn trong giờ đồng hồ anh thì rất hoàn toàn có thể sẽ bao hàm nhầm lẫn xứng đáng tiếc tác động đến hiệu quả làm bài bác của bạn. Vậy cho nên hãy ôn luyện kĩ càng, và để lại đều comment, thắc mắc mà bạn đang gặp mặt phải nhé.

Chuyên mục: Đề Thi
Vậy là mang đến đây bài viết về Bài tập so sánh hơn tiếng anh lớp 6 đã tạm dừng rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi cùng đọc những nội dung bài viết hay của chúng tôi trên website Saophuongdong.net


gmail.com để chúng tôi được biết và cập nhật đầy đủ. Cảm ơn chúng ta đã theo dõi nội dung bài viết của bọn chúng tôi!