Biểu tượng @@ có nghĩa là gì?

Ý nghĩa các ký từ :))