Đặc điểm chung của các cuộc cách mạng tư sản

Home/ Môn học/Lịch sử/CÂU 1. Nêu những đặc điểm chung của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại (6 điểm) 1.Nguyên nhân sâu xa 2.Giai cấp lãnh đạo 3.Mục tiêu 4.Lực lượng th

CÂU 1. Nêu những đặc điểm chung của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại (6 điểm) 1.Nguyên nhân sâu xa 2.Giai cấp lãnh đạo 3.Mục tiêu 4.Lực lượng th


CÂU 1. Nêu những đặc điểm chung của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại (6 điểm)1.Nguyên nhân sâu xa2.Giai cấp lãnh đạo3.Mục tiêu4.Lực lượng tham gia cách mạng5.Kết quả6.Hạn chếCâu 2.Nêu những khái niệm sau (4 điểm)1.Cách mạng tư sản.2.Quân chủ chuyên chế.3.Quân chủ lập hiến.4.Cách mạng công nghiệp.

Bạn đang xem: Đặc điểm chung của các cuộc cách mạng tư sản


*

Câu 1:1. Nguyên nhân sâu xa: Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa với quan hệ phong kiến ngày càng sâu sắc.2. Giai cấp lãnh đạo: tư sản hoặc quí tộc tư sản hóa3. Mục tiêu:– Lật đổ chế độ phong kiến– Mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản– Giai cấp tư sản nắm quyền4. Lực lượng tham gia cách mạng: quần chúng nhân dân, lực lượng thúc đẩy cách mạng tiến lên (cách mạng tư sản Pháp)5. Kết quả: xóa bỏ chế độ phong kiến ở những mức độ nhất định, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.6. Hạn chế:– Chung: chưa mang lại quyền lợi cho nhân dân lao động, sự bóc lột của giai cấp tư sản với giai cấp vô sản ngày càng tăng…– Riêng: sức hạn chế tùy vào mỗi cuộc cách mạng.

Xem thêm: Dựa Vào Đặc Điểm Nào Để Nhận Biết Thực Vật Có Hoa Và Thực Vật Không Có Hoa

Câu 2:

1. Cách mạng tư sản: là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản (hay quý tộc mới) lãnh đạo nhằm lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.2. Quân chủ chuyên chế:là chính thể mà quân chủ nắm thực quyền; hiến pháp không tồn tại hoặc không hề có tác dụng trong chế độ này.3. Quân chủ lập hiến: là một hình thức tổ chức nhà nước giữ nguyên vai trò của vua hay quốc vương từ thời phong kiến nhưng vị quân vương không nắm thực quyền, mà quyền lực chủ yếu thuộc quốc hội do đảng phái chiếm đa số ghế lãnh đạo; đảng này cũng có quyền tự chấp chính, hoặc liên minh với đảng khác để thành lập Chính phủ. Thủ tướng thường là thuộc đảng chiếm đa số.4. Cách mạng công nghiệp: là cuộc cách mạng trong lĩnh vực sản xuất; là sự thay đổi cơ bản các điều kiện kinh tế xã hội, văn hóa và kỹ thuật, xuất phát từ nước Anh sau đó lan tỏa ra toàn thế giới.