Hành chính nhân sự tiếng anh

Hành bao gồm nhân sự là một trong giữa những ngành cuốn hút vào Thị Trường lao rượu cồn trong những năm gần đây cùng các địa điểm nghành nghề dịch vụ này trong các công ty nước ngoài hay được trả nút lương không hề nhỏ.

*

Nếu các bạn đã cùng đang sẵn có ý muốn thao tác làm việc trong nghành nghề này tại doanh nghiệp lớn quốc tế. Hãy tham khảo đầy đủ từ bỏ vựng tiếng Anh siêng ngành Hành Chính Nhân Sự tiếp sau đây nhé.

A. Từ vựng giờ Anh vào thống trị nhân sự

1. Strategic human resource management (SHRM) /strəˈtiːʤɪk ˈhjuːmən rɪˈsɔːs ˈmænɪʤmənt/: Chiến lược quản trị nhân sự2. Collective agreement /kəˈlektɪv əˈɡriːmənt/: Thỏa ước lao hễ tập thể3. Labor law /ˈleɪbɚ lɔː/: Luật lao động4. Corporate culture /ˈkɔːpərɪt ˈkʌlʧə/: Văn hóa doanh nghiệp5. Organizational chart /ˌɔrɡənəˈzeɪʃənəl tʃɑːrt/: Mô hình tổ chức

B. Từ vựng vấn đề nhân sự giờ Anh

1. Recruit /rɪˈkruːt/: Tuyển dụng2. Recruitment agency /rɪˈkruːtmənt ˈeɪdʒənsi/: Shop chúng tôi tuyển chọn dụng3. Job advertisement /dʒɑˈædvəːtaɪzmənt/: Thông báo tuyển chọn dụng4. Headhunt /ˈhedhʌnt/: Tuyển dụng kĩ năng (săn đầu người)5. Vacancy /ˈveɪkənsi/: Vị trí trống, phải tuyển mới6. Background kiểm tra /ˈbækɡraʊnd tʃek/: Việc xác minch ban bố về ứng viên7. Job applicant /dʒɑːb ˈæplɪkənt/: Người nộp solo xin việc8. Interview /ˈɪntəvjuː/: Phư vấn9. Candidate /ˈkændɪdət/: Ứng viên10. Job title /dʒɑːbˈtaɪtl/: Chức danh11. Hire /haɪər/: Thuê12. Probation /proʊˈbeɪ.ʃən/: Thời gian test việc

C. Các tài năng tuyển dụng bằng giờ đồng hồ Anh

1. bộ vi xử lý Core competence /kɔːrˈkɑːmpɪtəns/: Kỹ năng quan trọng yêu cầu2. Selection criteria /sɪˈlekʃən kraɪˈtɪər i ə/: Các tiêu chí tuyển chọn3. Soft skills /sɒft skɪls/: Kĩ năng mềm4. Qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃən/: Năng lực, phđộ ẩm chất5. Multitasking /ˈmʌltiˌtæskiŋ/: Khả năng làm nhiều việc và một thời gian (đa nhiệm)6. Organizational skills /ɔːrɡənəˈzeɪʃənəl skɪls/: Khả năng tổ chức7. Leadership /ˈliːdəʃɪp/: Khả năng dẫn dắt, lãnh đạo8. Self-discipline /ˌselfˈdɪsɪplɪn/: Tính kỷ vẻ ngoài (kỷ điều khoản từ giác)9. Perseverance /ˌpəːsəˈvɪrəns/: Sự kiên trì10. Patience /ˈpeɪʃəns/: Tính kiên nhẫn11. Teamwork /ˈtiːmwɜːk/: Kỹ năng thao tác nhóm12. Innovation /ˌɪnəˈveɪʃən/: Sự đổi mới (mang tính chất thực tiễn)13. Business sense /ˈbɪznɪs sens/: Am phát âm, có lao động trí óc tởm doanh14. Enthusiasm /ɪnˈθuːziæzəm/: Sự hăng hái, thân mật (cùng với công việc)15. Honesty /ˈɑːnəsti/: Tính trung thực16. Creativity /ˌkrieɪˈtɪvɪt̬i, ˌkriə-/: Óc sáng tạo

D. Hồ sơ tuyển chọn dụng bằng giờ Anh

1. Competency profile /ˈkɑːmpɪtənđắm đuối ˈproʊfaɪl/: Hồ sơ kỹ năng2. Job mô tả tìm kiếm /dʒɑːb dɪˈskrɪpʃən/: Bản biểu đạt công việc3. Application khung /ˌæplɪˈkeɪʃən fɔːrm/: Form chủng loại biết tin nhân sự lúc xin việc4. Curriculum vitae /kəˌrɪkjʊləmˈviːtaɪ/: Sơ yếu hèn lý lịch5. Application letter /ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)n ˈlɛtə/: Thư xin việc6. Medical certificate /ˈmedɪkəl səˈtɪfɪkət/: Giấy xét nghiệm sức khỏe7. Criminal record /ˈkrɪmɪnəl rɪˈkɔːrd/: Lý lịch bốn pháp8. Diploma /dɪˈpləʊmə/: Bằng cấp9. Offer letter /ˈɒfə ˈlɛtə/: Thư mời làm việc (sau thời điểm rộp vấn)

E.


You watching: Hành chính nhân sự tiếng anh


See more: Cách Cấu Hình Tenda W311R Làm Repeater Bằng Video Clip, Hỗ Trợ Cài Đặt Tenda W311R


See more: Tất Cả Tin Tức Tagged " 73 Món Ăn Dành Cho Người Bị Gan Nhiễm Mỡ


Từ vựng giờ đồng hồ Anh về sử dụng và thống trị lao động

1. Disciplinary procedure /ˈdɪsəplɪneri prəʊˈsiːdʒər/: Quy trình cách xử lý kỷ luật2. Direct labor /dɪˈrektˈleɪbə/: Lực lượng lao đụng trực tiếp3. Compassionate leave /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ câu hỏi Khi bao gồm người thân vào mái ấm gia đình mất4. Career ladder /kəˈrɪərˈlædər/: Nấc thang sự nghiệp5. Employee relations /ˌemplɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ giữa nhân viên cấp dưới cùng cung cấp trên quản lý6. Disciplinary hearing /ˈdɪsəplɪneri ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ luật7. Employee termination /ˌemplɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự đào thải nhân viên8. Annual leave sầu /ˈænjuəl liːv/: Nghỉ phnghiền năm9. Discipline /ˈdɪsəplɪn/: Nề nếp, kỷ cương cứng, kỷ luật10. Conflict of interest /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪntərəst/: Xung đột lợi ích11. Disciplinary action /ˈdɪsəplɪneri ˈækʃən/: Hình thức kỷ luật12. Employee rights /ˌemplɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền phù hợp pháp của nhân viên13. Career development /kəˈrɪər dɪˈveləpmənt/: Phát triển sự nghiệp14. Labor turnover /ˈleɪbə ˈtɜːnˌəʊvə /: Tỉ lệ giao vận lao động15. Industrial dispute /ɪnˈdʌstriəl ˈdɪspjuːt/: Tnhãi con chấp lao động16. Career path /kəˈrɪər pæθ/: Con con đường cải cách và phát triển sự nghiệp17. Labor relations /ˈleɪbə rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ lao cồn giữa người sử dụng lao rượu cồn và bạn lao động18. Indirect labor /ˌɪndaɪˈrekt ˈleɪbər/: Lực lượng lao rượu cồn con gián tiếp19. Labor contract /ˈkɒntræktˈleɪbə/: Hợp đồng lao độngđôi mươi. Paternity leave sầu /pəˈtɜːnəti liːv/: Nghỉ sinch con21. Rostered day off /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày nghỉ ngơi bù22. Maternity leave sầu /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: Nghỉ tnhì sản23. Sichồng leave /sɪk liːv/: Nghỉ ốm24. Paid leave sầu /peɪd liːv/: Nghỉ phnghiền hưởng lương25. Rotation /rəʊˈteɪʃən/: Công câu hỏi theo ca26. Time off in lieu /ˈkɑmp tɑɪm/: Thời gian nghỉ bù27. Unpaid leave sầu /ʌnˈpeɪd liːv/: Nghỉ phnghiền không lương28. Timesheet /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chnóng công

F. Từ vựng về lương với phúc lợi an sinh thôn hội

1. Pension fund /ˈpenʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí2. Starting salary /stɑːtɪŋ ˈsæləri/: Lương khởi điểm3. National minimum wage /ˈnæʃənəl ˈmɪnɪməm weɪdʒ/: Mức lương tối thiểu4. Base salary /ˈbeɪsɪkˈsæləri/: Lương cơ bản5. Social insurance /ˈsoʊʃəl ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm buôn bản hội6. Pay scale /peɪ skeɪ /: Bậc lương7. Wage bill /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương8. Health insurance /ˈhelθ ɪnˌʃɔːrəns/: Bảo hiểm y tế9. Wage /weɪdʒ/: Tiền công10. Overtime /ˈoʊvəaɪm/: Thời gian làm thêm tiếng, chi phí có tác dụng thêm giờ11. Unemployment insurance /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm thất nghiệp12. Seniority /siːˈnjɔːrət̬i/: Thâm niên13. Average salary /ˈævərɪdʒ ˈsæləri/: Lương trung bình14. Personal income tax /ˈpɜːsnl ˈɪnkʌm tæks/: Thuế thu nhập cá nhân 115. Payroll /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương16. Salary sæləri/: Tiền lương17. Bonus /ˈbəʊnəs/: Thưởng18. Performance bonus /pəˈfɔːrməns ˈbəʊnəs/: Ttận hưởng theo hiệu suất