SỰ HOÀ HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ VỊ NGỮ

Sự liên minh giữa nhà ngữ và cồn từ ư? thường xuyên chỉ thấy người này hòa hợp với người kia, chứ công ty ngữ và cồn từ hòa hợp với nhau là ra sao nhỉ? thật ra thì trong tiếng Anh, chủ ngữ lại có quan hệ vô thuộc “thân mật” với đụng từ đó, chẳng thể để “râu ông nọ gặm cằm bà kia” được đâu. ý muốn được giải đáp cụ thể về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ thì hãy đọc bài viết dưới trên đây của Step Up nhé! 


1. Núm nào là sự hòa hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Rất đơn giản và dễ dàng thôi, sự hòa hợp giữa chủ ngữ và rượu cồn từ là cách hễ từ (V) thay đổi tùy theo công ty ngữ (S) ở dạng số những hay số ít giỏi dạng không đếm được.

Bạn đang xem: Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và vị ngữ

Ví dụ: 

My cát is white. 

Chú mèo nhà tôi màu trắng.

Động từ to lớn be được chia theo nhà ngữ số ít buộc phải là “is” 

My students want to lớn have a break. 

Các học sinh của tôi ý muốn có giờ đồng hồ ra chơi. 

Động từ lớn want được chia theo công ty ngữ số nhiều phải là “want” 

The water is clean.

Xem thêm: Giò Chả Ước Lễ Mua Ở Đâu - Giò Chả Ước Lễ Chính Hiệu Tại Hồ Chí Minh

Nước sạch đó. 

Động từ lớn be được phân tách theo nhà ngữ “water” là danh từ không đếm được. Danh từ không đếm được tất cả động từ phân tách giống danh tự số ít. 


TÌM HIỂU NGAY

2. 15 quy tắc về việc hòa phù hợp giữa chủ ngữ và hễ từ

Ta luôn luôn biết nhà ngữ số ít thì cồn từ phân chia số không nhiều (thêm s/es), chủ ngữ số nhiều thì hễ từ phân tách số những (để dạng nguyên thể), nhưng thách thức đặt ra đó là xác định chủ ngữ là số những hay số ít. Do có khá nhiều từ khi cai quản ngữ, ta cần yếu “chỉ mặt” được là không nhiều hay những ngay đâu. Cùng đọc quy tắc tiếp sau đây về sự câu kết giữa chủ ngữ và đụng từ nhé.

*
*
*
*
*
*
 

Bài 1: Chọn đáp án đúng

Every candidate………. Known the first three questions. Has B. Have C. Have khổng lồ D. Must Either Jack or his sister………breakfast each morning. Make B. Is making C. Makes D. Made Time………when you’re having fun. Is flying B. Flies C. Fly D. Flied Five kilometers……..not far. are B. Have C. Will be D. Is Lara, together with ten friends, ………. Planning a graduation party. Are B. Is C. Has been D. Have been Mathematics………..the science of quantity. Was B. Are C. Is D. Were Measles………cured easily nowadays. Is B. Are C. Will be D. Have The effects of stress…….very serious. Is B. Are C. Will D. Have Neither of them…….in this company. Work B. Works C. Working D. Have worked The army…………. Eliminated this section of the training test. Has B. Is having C. Are D. Have

Bài 2: phân tách động tự theo quy tắc sự câu kết giữa nhà ngữ và đụng từ

One-fifth of the people (be)_______ unemployed. The English (be) ________ independent people. Money (make)______ the world go around. There (be, not) ________ any letters in the mailbox today. Someone (have) ________ taken my pencil. Many nations around the world (celebrate)_______ Earth day The boy who won the two medals (be) ________ a friend of mine. My mom và my dad (go) ________ lớn the market twice a week. Two years (be) _______ not a long time.  Gold, as well as platinum, (have) ________recently risen in price.

Đáp án:

Bài 1:

ACBDBCAABD

Bài 2:

isaremakesare nothascelebrateisgoishas

Trên trên đây là toàn thể kiến thức về sự hòa đúng theo giữa công ty ngữ và động từ trong giờ đồng hồ Anh mà bạn cần nắm chắc. Khi đọc được chủ điểm đó rõ ràng, cứng cáp chắn các bạn sẽ chọn ra được câu trả lời đúng trong những bài kiểm tra tiện lợi hơn rất nhiều, hình như các câu văn khi giao tiếp của người sử dụng cũng sẽ chuẩn chỉnh hơn. Ao ước rằng các bạn sẽ mau chóng hiện đại trong giờ Anh nhé!