Ioe lớp 4 vòng 1

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 đến vòng 35, giúp những em học viên lớp 4 củng rứa kỹ năng và kiến thức, nuốm được các dạng tân oán tương tự như cách thức ra đề vào bài xích thi IOE, nhằm chuẩn bị cho các vòng thi IOE các cấp cho đạt tác dụng cao.

Bạn đang xem: Ioe lớp 4 vòng 1

Mời các em thuộc theo dõi ngôn từ chi tiết dưới đây:200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 5 cấp cho huyện200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 3 cấp huyện

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 từ vòng một đến vòng 35

Vòng 1: Bài 1: Choose the correct answer1. What ........his name?a. is b. are c. this d. bye2. May I ...........out?a. open b. go c. come d. say3. What colour is this? – It"s.........book.a. a green b. green c. pencil d. ruler
4. I"m in ..........4 A.a. grade b. class c. classes d. grades5. They ............from France.a. is b. am c. is d. are6. Where ............you from? –I"m from Laos.a. is b. are c. am d. do7. ..........is Tom from ? – Englvà.a. What b. When c. Where d. How8. Is ...........school big?a. you b. your c. yous d. yours9. Tom is my ..........., too.a. he b. she c. friend d. be10. Your book ..............small.a. it b. is c. it"s d. areBài 2: Fill in the blank1. Good mo _ _ ing, Peter.2. I like orange jui _ e.3. This _ _ a ruler.4. Where is Minh from ? - _ _ is from Paris.5._ esk6 .f _ ower7. _ m8. b _ _ k9. This is my r _ om.10. bỏ ra _ kenBài 3: Matching1. Notebook 2. book 3. question 4. kite 5. pen
6. sofa 7. teacher 8. window 9. house 10. orangea. thầy giáo b. cửa sổ c. bé diều d. quyển sách e. cây bútf. khu nhà ở g. quyển tập h. trái cam i. ghế đệm j. câu hỏi1..........2...........3..........4..........5...........6..........7.........8.........9........10..........

Vòng 2:

Bài 1: Matching1. friover 2. violin 3. butterfly 4. plane 5. cow6. fish 7. mother 8. ice cream 9. family 10. stara. ngôi sao sáng b. bạn c. lũ vi ô lông d. trườn mẫu e. mẹf. cá g. kem h. gia đình i. bướm j. lắp thêm bay1..........2...........3..........4..........5...........6..........7.........8.........9........10..........Bài 2: Reoder the words lớn make sentences1. How old is she?________________________________________________________________2. is name His Long.________________________________________________________________3. Miss is my teacher. Lien________________________________________________________________
4. This an is apple________________________________________________________________5. many There are rooms in the house.________________________________________________________________6. is your old sister ? How________________________________________________________________7. How you now ? are________________________________________________________________8. teacher mother a My is________________________________________________________________9. My Nga. name is________________________________________________________________10. Nice lớn you, meet Tommy.________________________________________________________________Bài 3: Fill in the blank1. I"m seven years o _ _ .2. H _ _ name is Mary.3. Your scho_ _ is big.4. St _ _ d up, please.5. This _ _ my teacher.6. How _ _ e you ?7. I"m fine, th _ _ _ you.8. I"m se _ en years old.9. Where are you f _ _ _ ?10. What s _ bject vày you like?

Vòng 3:

Bài 1: Choose the correct answer1.This gift is ......you.a. on b. in c. for d. at2. A: Tony, Where are you ..........? B: I"m from America.a. at b. from c. on d. to3. ..........birthday to lớn you!a. Nice b. Fine c. Happy d. Happily4. Are theu students ? Yes, .................a. they are b. they vì chưng c. are they d. are theirBài 2: Matching1. write 2. Teddy bear 3. lion 4. chicken 5. house6. girl 7. drink 8. yo-yo 9. lamp 10. ice cream
a. phụ nữ b. uống c. sư tử d. bóng đèn để bàn e. gàf. gấu g. con lnạp năng lượng h. kem i. viết j. ngôi nhà1..........2..........3..........4..........5..........6............7...........8........9.........10..........

Xem thêm: "Tình Màn Ảnh" Lâm Tâm Như Dính Nghi Vấn Từng Khiến Người Đàn Ông Tử Vong ?

Bài 3: Fill in the blank1. numb_ r2. mornin _3. augu _ t4. Vie _ nam5. M _ rch6. This is my sch _ _ l library.7. Mary is hap _ y because today is her bithday.8. Good bye. See you tomorr _ w.9. Her _ s my bedroom.10. cak _

Vòng 4:

Bài 1: Choose the correct answer1. There ...........two boys in my class.a. is b. many c. are d. isn"t2. My brother is ............ worker.a. an b. an"s c. a d. a"s3. What .........is it ? It"s white.a. colours b. colour c. colour"s d. colourn"t4. I ..........watching TV.a. is b. are c. am d. aren"t5. This..........my friend, Nga.a. am b. is c. are d. name6. Let"s ...........hello khổng lồ the teacher.a. go b. say c. know d. to7. How...........desks are there in your classroom?a. any b. many"s c. any"s d. many8. August is the eighth ............the year.a. by b. on c. of d. from9. Give sầu..........a pen, please.a. my b. me c. my"s d. I10. Look at the ........., please.a. say b. tell c. board d. board"sBài 2: Fill in the blank1. How old _ _ your sister? She is eleven years old.2._ _ _ are you ? I"m eleven years old.3. Thank you very much, Lan Anh.You _ _ _ welcome.4. My school is _ _ _ big. It"s small.Bài 3: Matching1. dance 2. pencil box 3. drink 4. kite 5. candle
6. soft drink 7. greet 8. sit 9. butterfly 10. eata. chào b. đồ uống có ga c. hộp cây bút chì d. đồ uống e. ănf. nhảy g. ngồi h. nhỏ diề u i. nến j. bướm1..........2.........3..........4..........5.........6..........7..........8..........9.........10.........

Vòng 5:

Bài 1: Matching1. bedroom 2. garden 3. kitchen 4. bus 5. desk6. lion 7. greet 8. smile 9. listen 10. ducka. nghe b. xin chào c. phòng ngủ cá nhân d. phòng bếp e. xe buýtf. sư tử g. vườn h. chiếc bàn i. mỉm mỉm cười j. bé vịt1..........2.........3..........4..........5.........6..........7..........8..........9.........10..........Bài 2: Reoder the words khổng lồ make sentences1. you ? are How old________________________________________________________________2. mèo. lượt thích My brother doesn"t________________________________________________________________3. is Lina. name My________________________________________________________________4. is job ? What her________________________________________________________________5. book read the Let"s________________________________________________________________6. Coppy words. down the________________________________________________________________7. am hungry I now.________________________________________________________________8. What"s name ? your________________________________________________________________9. kite for That is you________________________________________________________________10. Her Mary. is name________________________________________________________________Bài 3: Leave sầu me out1. aunswer 2. pqink 3. numbwer 4. remembper 5. tosy6. stutdent 7. candey 8. reaqd 9. broewn 10. caikeTải tệp tin Doc hoặc PDF nhằm tham khảo văn bản chi tiết Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4