TRANG TÍNH CÓ THỂ CHỨA DỮ LIỆU THUỘC KIỂU NÀO

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Trang tính có thể chứa dữ liệu thuộc kiểu nào

*

*

Xem thêm: Review Kem Dưỡng Trắng Da Hada Labo Được Yêu Thích Nhất, Review Kem Dưỡng Trắng Da Hada Labo Có Tốt Không

*

11.Trang tính có thể chứa dữ liệu thuộc kiểu nào sau đây?

*

(1 Điểm)

A.Kí tự;

B. Số;

 C.Cả số và kí tự;

D.Tất cả điều không chính xác.


Câu 11 : Trong ô B3 chứa công thức: =Min(12,14,34,12,56) cho ta kết quả là:

A. 34 B. 56 C. 27 D. 12

Câu 12 : Mỗi ô của trang tính có thể chứa:

A. Dữ liệu số

B. Dữ liệu kí tự

C. Dữ liệu số, dữ liệu kí tự, dữ liệu ngày giờ

D. Dữ liệu ngày giờ

Câu 13 : Giả sử trong các ô A1, A2 lần lượt chứa các số -7 và 8. Em hãy cho biết kết quả của công thức sau:

=AVERAGE(A1,A2,8) là:

A. -7 B. 8 C. -3 D. 3

Câu 14 : Một trang tính trong chương trình bảng tính:

A. Là một phần mềm B. Là các khối gồm nhiều ô

C. Cũng là bảng tính D. Gồm các cột và các hàng

Câu 15 : Các cách nhập hàm nào sau đây đúng?

A. =Average(A1,A1,A2,A1) B. =Average(A1,A2,-5))

C. Average(5,A4,A2) D. =(Average(A1,A2,A2)

Câu 16 : Giả sử ô A1 có dữ liệu 169, ô A6 có dữ liệu -194. Trung bình cộng của 2 ô đó có kết quả là:

A. -12.5 B. 12.5 C. 15 D. -12.6

Câu 17 : Chọn câu trả lời đúng:

A. Bảng tính ít được dùng trong cuộc sống

B. Có thể thực hiện tính toán tự động trên các bảng tính thực hiện bằng tay

C. Khi dữ liệu ban đầu thay đổi thì kết quả tính toán trong bảng tính điện tử được thay đổi một cách

tự động mà không cần phải tính toán lại

D. Chương trình bảng tính điện tử chỉ có thể xử lý dữ liệu dạng số

Câu 18 : Khi một ô tính được kích hoạt, trên thanh công thức sẽ hiển thị:

A. Công thức chứa trong ô B. Nội dung của ô

C. Nội dung hoặc công thức của ô D. Địa chỉ của ô

3

Câu 19 : Tên của mỗi trang tính (Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3):

A. Có thể thay đổi được nhiều lần B. Có thể thay đổi được 3 lần

C. Có thể thay đổi được 2 lần D. Có thể thay đổi được 1 lần

Câu 20 : Trong các công thức sau, công thức nào thực hiện được khi nhập vào bảng tính?