Ví dụ về chương trình con

*

*

Bài 18. Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con

1. Cách viết và sử dụng thủ tục

a. Cấu trúc của thủ tục

Mã (Text):

*

Trong đó:

- Phần đầu thủ tục: gồm tên Procedure và tên thủ tục, danh sách tham số (nếu có).

Bạn đang xem: Ví dụ về chương trình con

- Phần khai báo: xác định các hằng, kiểu, biến và xác định các chương trình con khác được sử dụng trong thủ tục.

- Dãy câu lệnh: viết giữa cặp tên dành riêng Begin và End.

* Một số lưu ý:

- Sau tên dành riêng End kết thúc chương trình chính là dấu chấm (.) còn sau End kết thúc thủ tục là dấu chấm phẩy (;).

- Các thủ tục, nếu có, phải được khai báo và mô tả trong phần khai báo của chương trình chính, ngay sau phần khai báo biến.

- Khi cần thực hiện, ta phải viết lệnh gọi thủ tục tương tự như các thủ tục chuẩn.

b. Ví dụ về thủ tục

Ví dụ 1:Lập chương trình cho phép vẽ nhiều hình chữ nhật với kích thước khác nhau.

* Gợi ý làm bài:

- Để vẽ được hình chữ nhật với kích thước khác nhau, cần có hai tham số cho dữ liệu vào là chiều dài và chiều rộng.

- Phần đầu thủ tục được viết như sau: Procedure Ve_Hcn (chdai, chrong: integer);

- Thủ tục Ve_Hcn vẽ hình chữ nhật với kích thước tùy ý theo giá trị của tham số chdai và chrong. Với chdai và chrong là nguyên dương.

Xem thêm: ​Có Hay Không Được Phép Chuyển Zing Xu Sang Tài Khoản Khác Fa88Club

* Chương trình mẫu:

PHP:

*

c. Một số khái niệm

- Tham số giá trị (tham trị): tham số hình thức được thay bằng tham số thực sự tương ứng là các giá trị cụ thể và không được khai báo sau từ khóa var.

Các tham số chdai, chrong của thủ tục Ve_Hcn là tham trị. Trong lệnh gọi Ve_Hcn(25,10) tham số chdai được thay bởi số nguyên 25, tham số chrong được thay bởi số nguyên 10.

- Tham số biến (tham biến): tham số hình thức được thay bằng tham số thực sự tương ứng là tên các biến và được khai báo sau từ khóa var.

Trong lời gọi thủ tục Ve_Hcn(a,b), tham số chdai được thay bởi giá trị hiện thời của biến a, tham số chrong được thay bởi giá trị hiện thời của biến b.

- Để phân biệt tham biến và tham trị Pascal sử dụng từ khóa Var để khai báo những tham số biến.

2. Cách viết và sử dụng hàm

a. Cấu trúc của hàm

PHP:

*

Trong đó:

- Kiểu dữ liệu chỉ có thể là kiểu dữ liệu chuẩn: integer, real, char, boolean, string.

- Khác với thủ tục, trong thân hàm cần có lệnh gán giá trị cho tên hàm: := ;

b. Sử dụng hàm

Ví dụ 2: Xét chương trình rút gọn một phân số, trong đó sử dụng hàm tính ước chung lớn nhất (ƯCLN) của hai số nguyên.

Chương trình mẫu:

PHP:

*

Một số lưu ý:

- Việc sử dụng hàm hoàn toàn giống như sử dụng các hàm chuẩn.

- Lệnh gọi hàm bao gồm tên hàm và tham số thực sự tương ứng với tham số hình thức.

- Lệnh gọi hàm có thể tham gia vào một biểu thức như một toán hạng và thậm chí là tham số của lời gọi hàm, thủ tục khác, ví dụ: A:= 6*UCLN(Tuso,Mauso);